Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Çözünürlük Nedir

Çözünürlük kavramını daha iyi anlayabilmek için öncelikle çözeltiyi oluşturan birimlerin ne olduğunu bilmek gerekir. Çözelti, çözücü ve çözünen olmak üzere iki birimden oluşur. Çözeltide, maddenin dağıldığı ortama çözücü, dağılan maddeye ise çözünen adı verilir. Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücüde bir maddenin en fazla çözünebilen miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük değerlerini, belirtilen sıcaklıkta maddelerin doygunluk sınırı olarak tanımlayabiliriz.


Çözünürlük Resimleri

Çözünürlük Sunumları

 • 1
  Önizleme: 10 ay önce

  Çözeltiler ve çözünürlülük

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

  2. Sayfa
  ÇÖZELTİ VE TÜRLERİEğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları halinde dağılmışsa böyle karışımlara çözelti adı verilir. Çözeltiler homojen karışımlardır ve tek bir fazdan ibarettirler. Su-Kum bir çözelti değildir!Bir çözeltide en az iki bileşen vardır. *Çözelti içinde miktarı çok olan bileşene "çözücü", *miktarı az olan bileşene ise "çözünen" denir.

  3. Sayfa
  Çözücü ve çözünen; katı, sıvı veya gaz olabilir. Buna göre çeşitli çözeltiler hazırlanabilir.Diğer bir ifadeyle, katı,sıvı ve gaz bir maddenin katı, sıvı ve gaz bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasıyla çözeltiler oluşur. Örneğin;

  4. Sayfa
  ÖrneklerÇözücü Çözünen Örnek ÇözeltiSıvı Sıvı Alkollü su (suda alkolün çözünmesi)Sıvı Katı Tuzlu su (suda tuz çözünmesi)Sıvı Gaz Amonyaklı su (suda amonyağın çözünmesi)Katı Sıvı Amalgam (gümüşte civanın çözünmesi)Katı Katı Alaşımlar: Pirinç (bakırda çinkonun çözünmesi)Katı Gaz Palladyumda hidrojenin çözünmesiGaz Gaz Hava: Azotta oksijenin çözünmesi Genellikle sıvı-sıvı, katı-sıvı ve gaz sıvı çözeltiler kullanılır.

  5. Sayfa
  Çözelti çeşitleriA.DERİŞİME GÖRE ÇÖZELTİLER: 1.Seyreltik Çözeltiler: Çözüneni çok az, çözücüsü fazla olan çözeltilere denir.2.Derişik Çözeltiler: Çözüneni fazla, çözücüsü az olan çözeltilere denir.

  6. Sayfa
  2. çözelti 1. çözeltiye göre derişik, 3. çözeltiye göre seyreltik çözeltidir% 10'luk Tuzlu su1. Çözelti% 20'lik Tuzlu su3. Çözelti% 15'lik Tuzlu su2. Çözelti

  7. Sayfa
  B-DOYGUNLUĞA GÖRE ÇÖZELTİLER:1.Doymuş Çözeltiler: Belli şartlarda, bir çözücüde, çözünebilen kadar madde çözünmüş ise bu tip çözeltilere Doymuş Çözeltiler denir.2.Doymamış Çözeltiler: Belli şartlarda, bir çözücüde, çözünebilenden daha az madde çözünmüş ise bu tip çözeltilere Doymamış Çözeltiler denir.3.Aşırı Doymuş Çözeltiler: Şartlar değiştirilerek, bir çözücüde çözüne bilenden daha fazla madde çözünmüş ise bu tip çözeltilere Aşırı Doymuş Çözeltiler denir. Aşırı doygunluk hali kararsız hal olup çözeltiyi aşırı doygun hale getiren faktörler ortadan kaldırılırsa, (fazla madde çöker yada uçar) çözelti tekrar doygun hale döner.

  8. Sayfa
  ÖrnekI-Doymamış II- Doymamış III-Doymuş IV-Doymuş I II III IV

  9. Sayfa
  C.İLETKENLİĞİNE GÖRE ÇÖZELTİLER:1.Elektrolit Çözeltiler: Elektrik akımını ileten çözeltilere Elektrolit Çözeltiler denir. Elektrik akımını iyi iletenlere; Kuvvetli Elektrolitler, kötü iletenlere Zayıf Elektrolitler denir.

  10. Sayfa
  2. Elektrolit olmayan Çözeltiler: Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere Elektrolit Olmayan Çözeltiler denir.ÖRNEK:Şeker suda çözündüğünde moleküler olarak çözünür. Bu sebeple moleküler çözeltiler elektrik akımını iletmezler. Bu tür çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.

  11. Sayfa
  DERİŞİM VE BİRİMLERİDerişimi düşük olan çözeltiler seyreltik çözelti, derişimi yüksek olan çözeltiler ise derişik çözelti olarak bilinir. Ancak bir çözeltide çözünen madde miktarının bilinmesi gerekir.

  12. Sayfa
  DERİŞİMBirim hacimde (1mL, 10mL, 100mL, 1000mL yada 1 Litre) çözünen madde miktarına DERİŞİM (KONSATRASYON) denir. (C) ile sembolize edilir.

  13. Sayfa
  Çözünen madde miktarı(m) Derişim = ---------------------------------- (C) Çözeltinin Hacmi (V) C = m/V olur. Çözeltideki madde miktarı(m)= C.V Şeklinde hesaplanır.

  14. Sayfa
  Bir çözeltide çözünen madde miktarını nasıl ifade ederiz?Bir çözeltide çözünen madde miktarı, kütle, hacim, mol terimlerini içeren çeşitli derişim birimleri ile belirtilir. En çok kullanılan derişim birimleri, yüzde derişim, mol kesri, molarite, normalite, molalite, ppm ve ppb'dir. Şimdi bu birimlerden bazılarını görelim.

  15. Sayfa
  YÜZDE DERİŞİM

  16. Sayfa
  Standart çözeltilerDerişimi bilinen çözeltilere denir. Bunlar;a)Molar Çözeltiler (M)b)Molal “ (m)c)Normal “ (N)d)Formal “ (F) şeklinde incelenir.

  17. Sayfa
  Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir. M ile gösterilir.1 molar çözelti, 1 litresinde 1 mol çözünen madde içermektedir. MOLARİTE (M)

  18. Sayfa
  Örnek: 250 mL’sinde 5 gr NaOH bulunan çözeltinin molaritesi nedir? (NaOH= 40 gr/mol)Çözüm:5 gr NaOH kaç mol ? n = m/Ma dan n=5/40= 0.125 molM=n / V =0.125 mol / 0.25 Lt= 0.5 M (mol/L)

  19. Sayfa
  Örnek 21 litre, 0.1 M CuSO4 çözeltisini nasıl hazırlarsınız? (CuSO4.5H2O= 249.6 gr/mol)Çözüm:Kaç mol CuSO4 eder? M=n / V  0.1 =n/1  n=0.1 mol CuSO4n=X/Ma  0.1=X/159.6  X=15.96 gr Bakırsülfat alınır, 1L lik balon jojede az miktar su ile çözünür ve üzerine 1L yi tamamlayacak şekilde su ilave edilir.

  20. Sayfa
  Örnek 3250 ml 2M HNO3 çözeltisi hazırlamak için, %70 lik ve yoğunluğu 1.42 g/ml olan derişik HNO3 sıvısından kaç ml alınmalıdır? (HNO3 = 63 g/mol)Çözüm:Kaç g HNO3 ? m = 2 mol/L x 0,25 L x 63 g/mol =31,5 gSıvı %70 lik alınması gereken m = 31,5 x 100/70 = 45gKaç ml? d=m/V V = 45 g / 1.42 g/ml = 31.7 ml

  21. Sayfa
  MOLALİTE

  22. Sayfa
  Örnek

  23. Sayfa
  NORMALİTE1L çözeltide çözünmüş maddenin eşdeğer gram sayısıdır.N=Eşdeğer gram sayısı / V (Litre)Eşdeğer gram sayısı: Çözünmüş madde (g) /Eşdeğer ağırlıkEşdeğer ağırlık= Molekül ağırlığı / Tesir değerliğiTesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir. Örneğin H2SO4 için bu değer 2’dir. NaOH, HNO3, HCl için bu değer 1’dir.Fakat tesir değerliği hesaplanırken, tesir değerliği bulunacak maddenin reaksiyona girdiği madde ile verdiği tepkimeye göre tesir değerliğinin değişebileceği unutulmamalıdır. Molarite ve normalite arasında N = M x TD bağlantısı vardır.

  24. Sayfa
  ÖrnekCevap:Sülfirik asitin tesir değerliği 2 ve molekül ağırlığı 98 g/mol dur. Buna göre eşdeğerAğırlığı 98/2= 49 dur. Eşdeğer gram sayısı= (4,9)/ (49) = 0.1N = 0.1/ 0.1 = 1N dir.Molarite 1.yol M= N / TD den M= 1/2 = 0.5 veya M = n/ V den M= ((4.9)/98)/0.1 = 0.5

  25. Sayfa
  Çözeltilerin seyreltilmesiBir çözeltiye çözücü ilave etmek suretiyle konsantrasyonunu düşürme işlemine seyreltme (dilüsyon) denir. Çözücü ilavesi çözeltinin hacmini değiştirir, çözünmüş madde miktarı değişmez.

  26. Sayfa
  ÇÖZELTİLERİN SEYRELTİLMESİ

  27. Sayfa
  Seyreltme işlemi nasıl yapılır?C1 x V1 = C2 x V2 eşitliğinden yararlanılır.C1 : İlk konsantrasyon (seyrelmeden önceki)V1 : İlk hacim C2 : Seyrelmeden sonraki konsantrasyonV2 : Seyrelmeden sonraki hacim (çözelti + çözücü)M1 x V1 = M2 x V2N1 x V1 = N2 x V2

  28. Sayfa
  SORU:15 M’lık stok HCl çözeltisinden 50 ml 0.1 M HCl çözeltisi nasıl hazırlanırÇÖZÜM: M1 x V1 = M2 x V215 M x ? = 0.1 M x 50 mlV1= 0.33 ml

  29. Sayfa
  SORU: 100 mL 0.5 N H2SO4 çözeltisine 400 mL su ilave edildiğinde konsantrasyon ne olur?ÇÖZÜM: N1 x V1 = N2 x V20.5 N x 100 = ? N x 500 mlC2= 0.1 N

  30. Sayfa
  ÇözünmeBir sıvı veya katının bir çözücü içersinde çözünmesinde iki olay gözlenir. Birincisi, katının önce moleküller arası çekim kuvvetlerini yenerek çözücü içersinde molekül veya iyonlarına ayrışması, ikinci ve sonraki olay da bu molekül veya iyonların çözücü molekülleri tarafından sarılarak çözünmenin tamamlanmasıdır. Çözücü moleküllerinin çözünen maddenin molekül veya iyonlarını sarması olayına genel olarak solvatasyon, eğer çözücü su ise hidratasyon adı verilir.

  31. Sayfa
  ÇÖZÜNMEBir maddenin bir çözücü (su) içersinde en küçük birimlerine ayrışacak şekilde dağılması işlemine çözünme denir.İyonik yapılı maddeler suda çözündüklerinde iyonlarına kadar ayrışırlar.NaCl (k)-------->Na+ (aq)+ Cl-(aq)CaCl2(k)--------> Ca+2 (aq)+ 2Cl-(aq)AlCl3(k)-------> Al+3 (aq)+ 3Cl-(aq)

  32. Sayfa
  Kovalent yapılı maddeler sudaçözündüklerinde moleküllerine ‘n’ kadar ayrışırlar. İyonlaşmazlar. C6H12O6 (k) --------> C6H12O6 (aq) 1 mol n tane

  33. Sayfa
  ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:1.Çözücü Çözünenin Cinsi: Genel olarak benzer maddeler birbiri içinde daha iyi çözünürler.2.Temas Yüzeyi: Temas yüzeyinin artırılması çözünme hızını artırır.3.Karıştırmak: Çözeltinin karıştırılması çözünme hızını artırır.4.Sıcaklık: Eğer çözünme endotermikse sıcaklık çözünme hızını artırır, ekzotermik ise azaltır. Genellikle katıların sıvı içerisinde çözünmesi endotermik olduğundan sıcaklıkla hız artar.Bununla birlikte gazların sıvıdaki çözünürlüğü ekzotermik olduğundan çözünürlük sıcaklıkla azalır

  34. Sayfa
  PbCl2 nin sudaki çözünürlüğünün incelenmesi

  35. Sayfa
  Çözünürlük ve basınç (gazlar) Çözeltinin basıncının artırılması gazların hem çözünme hızını, hem de çözünürlüğünü artırır.Henry kanunu: Doygun bir çözelti üzerindeki bir gazın kısmi basıncı o çözeltideki gazın çözünürlüğü ile doğru orantılıdır veya kısaca basıncı arttıkça bir gazın çözünürlüğü de artar diye de tanımlanabilir.

  36. Sayfa
  Rault Kanunu (sıvı-sıvı çözeltiler)İki uçucu sıvı bir çözelti oluşturduğunda; buhar fazındaki bileşenlerin kısmi basınçları çözeltideki mol kesirleri ile doğru orantılıdır. A ve B sıvılarının birbirinde çözünmesi ile oluşan bir çözelti için Rault kanunu şöyledir:

  37. Sayfa
  Rault Kanunundan sapmalar

  38. Sayfa
  Çözeltilerin kolligatif özellikleriKolligatif özellikler maddenin yapısı ve kimyasal özelliğine bağlı olmayan, sadece molekül sayısına bağlı olan özelliklerdir. Bunlar Buhar basıncı alçalması, Donma noktası alçalması, Kaynama noktası yükselmesi Ozmotik basınç olmak üzere dört tanedir.

  39. Sayfa
  Buhar Basıncı AlçalmasıUçucu olmayan ve elektrolit olmayan bir madde (B) saf bir çözücüde (A) çözündüğü zaman, çözeltinin buhar basıncı saf çözücününkine göre daha düşük olur. Kaynama Noktası Yükselmesi Donma Noktası Alçalması Çözeltinin kaynama noktası saf çözücününkinden daha yüksektir.Çözeltinin donma noktası saf çözücününkinden daha düşüktür.

  40. Sayfa
  Ozmotik basınçSadece bazı moleküllerin geçmesine izin veren bazı moleküllerin geçmesine izin vermeyen zarlara yarı geçirgen zar adı verilir. Seyreltik bir çözeltiden çözücü moleküllerinin bir yarı geçirgen zar içinden daha derişik bir çözeltiye geçişine osmoz adı verilir.

Çözünürlük Videoları

 • 0
  10 ay önce

  Çözünürlük Konu anlatımı ve soru çözümü

Çözünürlük Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Çözünürlük Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin